MY CENTRAL租盤

中環類近出租樓盤

我們為您在中環搜尋出以下其它 2房出租樓盤, 月租由3360050400

相片 樓盤 月租 售價 實尺
MY CENTRAL MY CENTRAL 42000 - 679
百麗花園 百麗花園 38000 - 534
MY CENTRAL MY CENTRAL 45000 - 674
MY CENTRAL MY CENTRAL 50000 - 906
MY CENTRAL MY CENTRAL 45000 - 829
實尺:實用面積(平方尺)

鄰近公共交通工具

物業200米內的公共交通路線。

交通工具 路線
城巴 7, 10, 12, 12M, 37A, 40M, 90B
新巴 4, 13, 26, 3A, 4X, 91, 94, H1
九巴及新巴 101, 104

物業位置