MY CENTRAL租盤

中環類近出租樓盤

我們為您在中環搜尋出以下其它 3房出租樓盤, 月租由3440051600

相片 樓盤 月租 售價 實尺
MY CENTRAL MY CENTRAL 43000 - 821
帝景閣 帝景閣 46000 - 856
旭日大廈 旭日大廈 42000 - 630
MY CENTRAL MY CENTRAL 38000 - 674
MY CENTRAL MY CENTRAL 48000 - 679
實尺:實用面積(平方尺)

鄰近公共交通工具

物業200米內的公共交通路線。

交通工具 路線
城巴 7, 10, 12, 12M, 37A, 40M, 90B
新巴 4, 13, 26, 3A, 4X, 91, 94, H1
九巴及新巴 101, 104

物業位置