MY CENTRAL租盤

中環類近出租樓盤

我們為您在中環搜尋出以下其它 2房出租樓盤, 月租由3360050400

相片 樓盤 月租 售價 實尺
兆景閣 兆景閣 39000 - 526
MY CENTRAL MY CENTRAL 47000 - 837
MY CENTRAL MY CENTRAL 42000 - 679
MY CENTRAL MY CENTRAL 38000 - 674
旭日大廈 旭日大廈 42000 - 630
實尺:實用面積(平方尺)

鄰近公共交通工具

物業200米內的公共交通路線。

交通工具 路線
城巴 7, 10, 12, 12M, 37A, 40M, 90B
新巴 4, 13, 26, 3A, 4X, 91, 94, H1
九巴及新巴 101, 104

物業位置