RESIGLOW租盘

跑馬地类近出租楼盘

我们为您在跑馬地搜寻出以下其它 2房房出租楼盘, 月租由3360050400

相片 楼盘 月租 售价 实尺
RESIGLOW RESIGLOW 37000 - 698
RESIGLOW RESIGLOW 50000 - 581
比華利山 比華利山 35000 - 1083
RESIGLOW RESIGLOW 45000 - 698
RESIGLOW RESIGLOW 48000 - 699
实尺:实用面积(平方尺)

鄰近公共交通工具

物業200米內的公共交通路線。

交通工具 路線
城巴 1, 19, 1P, 8X, 19P
九巴及城巴 117

物业位置