RESIGLOW租盘

跑馬地类近出租楼盘

我们为您在跑馬地搜寻出以下其它 2房房出租楼盘, 月租由3280049200

相片 楼盘 月租 售价 实尺
名仕花園 名仕花園 35000 - 597
RESIGLOW RESIGLOW 42000 - 617
RESIGLOW RESIGLOW 48800 - 551
THE ELLIPSIS THE ELLIPSIS 49000 - 675
RESIGLOW RESIGLOW 41000 - 619
实尺:实用面积(平方尺)

鄰近公共交通工具

物業200米內的公共交通路線。

交通工具 路線
城巴 1, 19, 1P, 8X, 19P
九巴及城巴 117

物业位置