MY CENTRAL租盘

中環类近出租楼盘

我们为您在中環搜寻出以下其它 2房房出租楼盘, 月租由3440051600

相片 楼盘 月租 售价 实尺
亞畢諾道28號 亞畢諾道28號 35000 - 771
旭日大廈 旭日大廈 42000 - 630
MY CENTRAL MY CENTRAL 46000 - 679
MY CENTRAL MY CENTRAL 40000 - 674
MY CENTRAL MY CENTRAL 49000 - 839
实尺:实用面积(平方尺)

鄰近公共交通工具

物業200米內的公共交通路線。

交通工具 路線
城巴 7, 10, 12, 12M, 37A, 40M, 90B
新巴 4, 13, 26, 3A, 4X, 91, 94, H1
九巴及新巴 101, 104

物业位置