MIRAMAR租盘

深水灣类近出租楼盘

我们为您在深水灣搜寻出以下其它 2房房出租楼盘, 月租由3280049200

相片 楼盘 月租 售价 实尺
MIRAMAR MIRAMAR 41000 - 862
MIRAMAR MIRAMAR 45000 - 944
实尺:实用面积(平方尺)

物业位置